Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Uppsala Jsk


Intresset för jaktskytte ökade kraftigt under slutet av 1950-talet. Så var också fallet i Uppsala med omnejd. Problemet i Uppsala var dock att det inte fanns någon jakt- eller sportskytteklubb och därmed inte heller någon skjutbana avsedd för jaktskytte.

Genom välvilligt tillmötesgående från Östhammars Jaktskytteklubb, Enköpings Jaktskytteklubb, Vattholma Jaktvårdskrets och Rasbo Jaktvårdskrets, som byggt skjutbanor, fick Uppsalaskyttarna möjligheter att träna skeet och viltmålsskytte.

I slutet av 1961 inbjöds från Uppsala Bertil Rosenberg, Henry Lavén och John Haage till ett sammanträde med styrelsen i Vattholma Jaktvårdskrets. Styrelsens ordförande P J Högfeldt framförde ett önskemål om att en klubb skulle bildas som övertog kretsens skeetbana. Klubben skulle anslutas till Svenska Sportskytteförbundet via Upplands SDF. Erbjudandet accepterades med glädje och eftersom skeetbanan redan var byggd på Tuna Gårds mark och skyttegrenen var lerduvor, enades de närvarande om att klubben skulle heta "Tuna-Duvan"

Den 23/10 1962 samlades Tuna-Duvan till sitt första årsmöte, 17 medlemmar deltog. Till styrelseledamöter valdes Bertil Rosenberg (ordförande), C O Berglund (sekreterare) och Henry Lavén (kassör). Årsavgiften fastställdes till 10 kr, och det beslöts även att klubben skulle införa ett eget märke i skeet.

På grund av ägarbyte av intilliggande fastighet uppstod en del problem angående nyttjandet av vägen ner till skjutbanan. Trots att klubben och jaktvårdskretsen byggde en ny väg fortsatte knorrandet och vid ett sammanträde ed jaktvårdskretsen och jaktskytteklubben i början av 1966 beslöts att Tuna-Duvan skulle försöka få tillgång till en annan bana. När ryktet om att Tuna-Duvan var utan bana nådde styrelsen för Rasbo Jaktvårdskrets, tog denna kontakt med styrelsen för Tuna-Duvan och erbjöd sin skeetbana vid Ströja i Rasbo till Tuna-Duvans förfogande. Orsaken var att jaktvårdskretsen inte använde banan annat än vid enstaka tillfällen. Kontraktet angående nyttjandet skrevs den 9 april 1966 och var gällande till 8 september 1970.

Vid årsmötet 1968 beslöts på förslag av styrelsen att Tuna-Duvan skulle byta namn till "Uppsala Jaktskytteklubb". Som motivering framhölls att det var svårt vid korrenspodens med övriga klubbar ute i landet att redogöra för Tuna-Duvans geografiska säte. Klubben hade inte heller längre samröre med Tuna Gård.

Under början av 60-talet framstod behovet av en större anläggning för jaktskytte som allt mer nödvändig. Styrelsen för Uppsala Jsk uppvaktade Uppsala kommun vid flera tillfällen, men kommunen saknade lämplig mark detta ändamål. I mitten av 60-talet inträffade det som löste markproblemet för byggande av ett skyttecentrum i Uppsala. Uppsala kommun dömdes till att inköpa gårdarna Hörnbo och Ekebyboda i Börje. Orsaken var att dricksvattnet på gårdarna blivit förorenade av den kommunala soptipp som låg i närheten. Eftersom området låg under bullermattan från Uppsala flygflottilj var det helt uteslutet att använda det till bostadsområde.

Uppsala kommun, genom Hans Ahlsén och idrottsintendent Aron Bergmark, sammankallade samtliga skyttesammanslutningar inom kommunen till ett planeringsmöte där de redogjorde för kommunens planer på att bygga ett skyttecentrum ute vid Hörbo och Ekebyboda. De begärde stöd och hjälp från de olika klubbarna gällande banbehov och ett antal personer representerande varje skyttegren fick i uppdrag att framlägga önskemål till den av kommunen anlitade byggkonsulten. Efter en tids arbete med många långmanglingar och åsikter kunde byggandet påbörjas hösten 1968. För Uppsala Jsk innebar detta att klubben fick tillgång till 3 skeetbanor och 1 viltmålsbana 50 meter. Skeetbanorna var färdiga i december 1970.

Den 13 juni 1971 invigdes den nya anläggningen på Ekebyboda med skjutning på samtliga banor. 1986 byggdes även en fjärde skeetbana samt en olympisk trapbana.

År 1995 började man bygga en bullervall som skulle sträcka sig framför samtliga lerduvebanor. Vallen var tänkt att bli 10 meter hög och genom detta så gav kommunen besked om att skjutbanorna skulle få finnas kvar.

Under årens gång har klubben arrangerat stora mästerskap som både har varit nationella som internationella. Anläggningen har gjort som ytterliggare då man byggt till 4 stycken Nordiska trapbanor och en kompaktsporting bana. Duvslaget som är Uppsala Jsk's klubbstuga har i omgångar byggts ut och renoverats, men den sista gången var 2008 då man beslöt att göra den dubbelt så stor.
Uppdaterad: 31 DEC 2017 14:39

Postadress:
Uppsala JSK - Skyttesport
Gert-Ove Lundqvist, Börje Åkerby 6
75592 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018369326
E-post: uppsala.jsk@hotmail....

Se all info